SP WEST , PATNA

SP WEST – (0612)2219360 -9473400335

SDPO DANAPUR – (06115)227203 – 9431800116

DANAPUR -(06115)227231 -9431822129

KHAGAUL – (06115)232420 – 9431822138

RUPASPUR – 9431820409

SHAHPUR – (06115)221336 – 9431822112

MANER – (06115)286250 – 9431822136

BIHTA – (06115)252228 – 9431822137

SDPO PHULWARI PATNA – (0612)2555666 – 9470001381

POLICE STATIONS

PHULWARI – (0612)2556346 – 9431822155

BUER – 9470001383

JANIPUR – (0612) 2452370 – 9431822108

NAUBATPUR – (06135)266233 – 9431822135

SDPO PALIGANJ , PATNA -(06135)277358 – 9431800114

POLICE STATIONS

PALIGANJ – (06135)277235 – 9431822128

SIGAUDI – 9431822133

KHIRIMORE – 9263465782

DULHINBAZAR – (06135)255374 -9431822110

RANITALAB- (06135)253100 – 7934895117

BIKRAM – (06135)225322 – 9431822134